Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Al onze verkopen worden afgesloten aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden. Enkel de bijzondere bepalingen dewelke schriftelijk werden overeengekomen met onze klanten, mogen hiervan afwijken. Enkel en alleen door het afsluiten van een contract met ons, aanvaardt de medecontractant onze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden.
 2. Onze catalogi, brochures, prijslijsten, gebruiksaanwijzingen en, globaal genomen, om het even welke informatie en specificatie, worden louter indicatief meegedeeld. Onze offertes kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Behoudens tegenstrijdig en schriftelijk akkoord tussen partijen, worden onze prijzen opgegeven exclusief BTW. Alle belastingen en taksen van eender welke aard, betaalbaar of te betalen bovenop onze prijzen exclusief BTW, vallen steeds ten laste van de koper.
 4. Toeval en overmacht geven ons het recht om al onze verbintenissen of een deel ervan te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten zonder schadevergoeding noch voorafgaande kennisgeving.
 5. Bij bestelling zal een voorschot worden gevraagd van 30 %. Wanneer dat voorschot niet wordt betaald, zal de bestelling automatisch worden opgeschort tot betaling van het voorschot. De klant die minder dan twee weken voor de levering zijn bestelling annuleert, verliest het betaalde voorschot
 6. Indien de levering in verschillende delen gebeurt, mag elk deel afzonderlijk worden gefactureerd.
 7. De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van inlichting verstrekt en verbindt ons geenszins. Een vertraging in de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot annulering van het contract door de medecontractant noch hem recht geven op enige prijsvermindering, schadevergoeding of vergoeding uit hoofde van vertraging.
 8. De plaats van levering dient vrij toegankelijk te zijn voor onze vrachtwagens. Elke bijkomende prestatie uit dien hoofde zal worden gefactureerd.
 9. De koper is ertoe gehouden om de inhoud van de levering en de facturatievoorwaarden onmiddellijk te controleren bij ontvangst.
 10. Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat ze bij aangetekend schrijven werden overgemaakt binnen een termijn van 8 dagen volgend op de verzending van de factuur.
 11. Onze goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs in geval van franco levering. De leveringskosten voor de koopwaar vallen ten laste van de koper.
 12. Tijdens de volledige periode van de huur wordt het gehuurde materiaal onder volledige verantwoordelijkheid van de klant geplaatst. Zijn verantwoordelijkheid vangt aan bij het verlaten van onze magazijnen en eindigt bij de inontvangstneming van voornoemd materiaal bij terugkeer
 13. in onze magazijnen.
 14. Indien het gehuurde materiaal gebroken zou zijn, verloren geraakt, vernield, gestolen of beschadigd, op enigerlei wijze, dient het artikel vergoed te worden aan inkoopprijs. De lijst met de inkoopprijzen is beschikbaar op aanvraag. Wij beschikken over een termijn van 8 dagen om de teruggegeven artikelen te controleren.
 15. Onze verbintenis om onze verplichtingen na te komen is slechts van toepassing in zoverre de klant al zijn verplichtingen jegens ons is nagekomen. Wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, brengt zulks van rechtswege de opschorting van de naleving van onze verplichtingen met zich mee. Bij achterstallige betaling in hoofde van de klant, hebben wij het recht om het contract in zijn totaliteit of gedeeltelijk te annuleren door eenvoudige kennisgeving en dit onverminderd ons recht op schadevergoeding. Bovendien zal de koper in dergelijke omstandigheden ertoe gehouden zijn om ons onmiddellijk de goederen terug te geven dewelke reeds aan hem zouden zijn geleverd. Zo de goederen ons niet op zodanige wijze zouden worden teruggegeven, zullen wij het recht hebben om zelf over te gaan tot onmiddellijke ophaling van de goederen in kwestie.
 16. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. De wissels/wisselbrieven en andere handelspapieren door ons getrokken, houden geen schuldvernieuwing in noch een verzaking aan huidige algemene voorwaarden die volledig van toepassing blijven. Bovendien dient bij niet- specificatie van de munteenheid in de omschrijving van de factuur of de bestelbon, ervan te worden uitgegaan dat de geldende munt de euro is.
 17. Een vervallen niet-betaalde of gedeeltelijk betaalde factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee. In geval van niet betaling hebben wij het recht om de uitvoering van elke andere overeenkomst of elke andere aanverwante bestelling te annuleren of op te schorten.
 18. De facturen dewelke niet betaald zijn op de vervaldag zullen van rechtswege intresten opleveren, aan de jaarlijkse rentevoet van 12 %, na ingebrekestelling en zullen automatisch verhoogd worden met 15 % met een minimum van 50 € als forfaitair en onherleidbaar boetebeding.
 19. Facturatiekosten van 4 € worden aangerekend voor alle facturen met een bedrag kleiner dan netto 25 €.
 20. Wanneer de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een contract, waarborgen te eisen van de koper dewelke wij aanvaardbaar achten met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering daaraan te voldoen, geeft ons het recht om de volledige overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De verkoper blijft de eigenaar van de goederen tot de volledige betaling. De risico’s vallen ten laste van de koper. De voorschotten zullen kunnen behouden blijven om de eventuele verliezen bij doorverkoop te dekken.
 2. In geval van doorverkoop van de goederen, zelfs verwerkte, eigendom van verkoper, draagt de koper hem meteen ook alle schuldvorderingen over die voortvloeien uit hun doorverkoop.
 3. Huidig contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil, zullen uitsluitend de rechtbanken van Ieper en Doornik bevoegd zijn.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van onze leveranciers dewelke de klant zou raadplegen na raadpleging van onze eigen website.     De eventuele nietigheid van een artikel van huidige voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van deze voorwaarden tot gevolg.
DownloadDownload hier onze catalogus in pdf
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.Ik snap het